مرکز تجارت ایران

مرکز تجارت ایران به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سوریه محسوب می شود و که به شماره /۱۴۵۴/ تاریخ ۱۷/۰۷/۲۰۱۹ در سازمان مناطق ازاد وابسته به وزرات اقتصاد و تجارت خارجی جمهوری عربی سوریه ثبت شده است.

این مرکز به جذب سرمایه گذاران ایران که  پروژه های استراتژیک ، فعالیاتهای اقتصادی یا مشارکت در بازر سوریه دارند، اقدام می کند.

مرکز تجارت ایران شامل ۱۱ طبقه می باشد و به تمام بازرگانان اقتصادی ایرانی معتبر ذکر شده اجاره داده می شود.

این مرکز مستقیما زیر نظر اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و هیات رئیسه این اتاق اداره می شود.

آقای اصغر میرزائی  مدیر مرکز تجارت ایران در دمشق می باشد.

این مرکز به عنوان نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دمشق اداره می شود و به معنی “نماینده بخش خصوصی در جمهوری عربی سوریه” می باشد.

خدمات مرکز تجارت ایران:

  • مرکز تجارت ایران، شرکتهای ایرانی معتمد به اطراف سوریه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و همچنین تولیدکنندگان و بازرگانان معرفی می کند.
  • مرکز تجارت ایران، به عنوان داور هر قرارداد رسمی منعقد شده بین دو طرف محسوب می شود.
  • مرکز تجارت ایران، در حال حاضر به عنوان ضامن تحویل پول قیمت قرارداد منعقد شده می باشد.
  • مرکز تجارت ایران، واحد حقوقی وقرارداد بین المللی دارد در این لحاظ این خدمات را به طرفین ارائه می دهد.
  • ارائه تسهیلات برای برگزاری همایشها و نمایشگاه های تخصصی در جمهوری عربی سوری.
  • ارائه تسهیلات حمل نقل کالا از جمهوری اسلامی ایران یه جمهوری عربی سوری و برعکس.
  • به دلیل اینکه مرکز تجارت ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در سوریه می باشد بنابراین توانایی همکاری با دولت سوریه و وزارتخانه های سوریه را برای بحث همکاری های مشترک و رفع مشکلات اقتصادی بین دو کشور را دارد.