منطقه آزاد دمشق
مرکز تجارت ایران
 
مرکز تجارت ایران در منطقه آزاد دمشق و این ساختمان دارای ۱۲ طبقه که به قسمت های متعدد تقسیم شد.
این مرکز در وسط شهر دمشق قرار گرفت به طوری که به تمام بازارها و وزارت ها و فعالیت های اقتصادی دسترس دارد.
درباره مرکز تجارت ایرانیان