3429023

لیست شرکتهای صرافی در سوریه

 

 

نام شرکت شماره تماس سایت
شرکت الفاضل  +۹۶۳ ۱۱ ۲۲۹ ۹۹۸

 

 
شرکت الهرم +۹۶۳ ۱۱ ۲۳۲ ۵۶۳۲

 

http://www.haramexchange.com/

 

شرکت المتحده +۹۶۳ ۱۱ ۲۳۱ ۴۵۵۰

 

http://www.uecsy.com/

 

شرکت زمزم ۹۶۳۹۵۱۹۹۹۷۱۲

 

https://www.zamzam-ex.com/

 

شرکت المفتی +۹۶۳ ۱۱ ۲۳۲ ۵۴۴۱

 

 

 

شرکت الأدهم +۹۶۳ ۳۳ ۲۵۲ ۰۳۳۰

 

 
شرکت الفؤاد ۹۶۳ ۹۸۸ ۹۰۹ ۸۹۶

 

 
شرکت الحافظ +۹۶۳ ۱۱ ۲۲۴ ۶۸۶۲

 

 
شرکت صرافى مایا +۹۶۳ ۱۱ ۲۲۲ ۵۰۰۰

 

http://www.maya-exchange.com.sy/