97800_943

بیمارستان های سوریه

نام و شماره تماس کلیه بیمارستان ها در لیست زیر موجود می باشد ، همینطور میتوانید با کلیک روی کلید دانلود که بالای جدول قرار گرفته لیست را به صورت اکسل نیز دانلود کنید

 

دانلود لیست بیمارستان ها

نام شهر اسم المشفى الاختصاص العنوان الهاتف
دمشق دار الشفاء عمومى عدوی ۴۴۶۳۵۴۰
الأسدی عمومى مزه جبل ۶۱۳۲۵۰۱
التوفیق عظمیه -زنانه وزایش خیابان الأرجنتین ۲۲۲۸۲۵۰
الطب الجراحی زنانه وزایش -گوش ودماغ وگلو خیابان بغداد ۴۴۱۰۳۸۰
المهاینی عمومى میدان ۸۸۱۵۷۵۶
العربی زنانه وزایش -گوش ودماغ وگلو خیابان بغداد ۲۳۱۹۶۱۱
الحیاه عمومى عدوی ۴۴۵۵۳۲۲
الغزالی زنانه وزایش خیابان بغداد ۴۴۲۷۰۴۹
عفان گوش ودماغ وگلو مزرعه ۴۴۵۰۶۷۴
الأمل زنانه وزایش خیابان بغداد ۴۴۵۱۳۲۱
الشام عمل عمومى-زنانه وزایش الروضه ۳۳۳۵۳۰۶
الحکمه عمل عمومى وعظمیه – زنانه وزایش – عمل گوش مهاجرین ۳۷۱۰۰۲۵
حسن شیخ الأرض عمل عمومى -گوش ودماغ وگلو -زنانه باب مصلى ۲۱۳۰۶۶۰
البلسم زنانه وزایش الشهبندر ۴۴۵۰۶۶۳
البشیر زنانه وزایش الزاهره ۶۳۱۸۱۴۳
الایطالی عمومى ساحه عرنوس ۳۳۲۶۰۳۰
القدیس لویس عمومى القصاع ۴۴۴۰۴۶۰
الضیاء الجراحی عمومى ساروجه ۲۳۱۰۵۳۰
السلامه زنانه وزایش مالکی ۳۷۱۰۶۴۰
العین والأذن التخصصی أمراض چشم وعمل زیبائى خیابان بغداد ۴۴۶۴۹۱۱
التولید الجراحی زنانه وزایش خیابان بغداد ۲۳۱۸۰۶۳
الطبی الحدیث عمومى خیابان برنیه ۳۳۱۰۶۰۰
الشرق زایش وعمل زنانه -طفل أنبوب ش.۲۹ أیار ۲۳۲۴۲۶۸
مرکز العنایه الطبیه(الشامی) عمومى المالکی ۳۷۱۸۹۷۰
أمیه عمومى ساحه المیسات ۲۷۶۲۹۱۷
بدیع حموده عمل عمومى -زایش -عمل أطفال الروضه ۳۳۳۸۵۲۳
الروضه عمومى الروضه ۳۳۳۰۵۸۹
العباسیین عمومى العباسیین ۴۶۲۲۷۰۰
الکندی عمل عمومى -زایش -عمل أطفال باب سریجه ۲۲۴۱۹۹۹
الأمانی زنانه وزایش ش.زکی الأرسوزی ۴۴۵۱۱۷۶
الرحمه عمومى مخیم فلسطین ۶۳۱۵۲۴۲
الأهلی عمل عمومى وتنظیریه – زنانه – گوش – أدنیه وچشم ساحه العباسیین ۴۴۶۵۰۵۴
الرازی عمومى المزه ۶۱۱۹۰۱۲
الأندلس التخصصی عمومى تنظیم کفرسوسه ۲۱۱۷۲۳۹
الرشید باب مصلى
جمعیه المواساه لأمراض الشیخوخه عمل عمومى- گوش وجراحتها
حومه دمشق الإمام الخمینی عمومى السیده زینب ۶۴۷۰۲۵۰
السیده التخصصی عمومى صیدنایا ۵۹۵۳۱۹۰
باسل الأسد عمل عمومى – بولیه – زنانه مخیم الیرموک ۶۳۱۵۱۵۳
الحریری عمل عمومى – عظمیه – زنانه یلدا ۶۴۷۰۵۹۸
النور عمومى دوما ۵۷۵۷۹۰۱
شرف الجراحی جارحه عمومى – زنانه – عظمیه داریا ۳۲۲۰۰۰۶
یحیى التخصصی عمل عمومى – بولیه – زنانه – عظمیه قدسیا ۷۸۱۲۷۳۶
النور زایش – چشم – گوش – بولیه یبرود ۵۹۱۴۰۰۰
الحسن عمل عمومى – عظمیه – زایش – عصبیه – چشم – گوش التل ۵۶۱۳۶۰۰
البراعم عمل عمومى – عظمیه – زایش -عصبیه – چشم جرمانا ۵۴۸۰۷۶۰
الطب النفسی الحدیث روانى الملیحه ۷۱۲۱۲۳۸
حاج حمود عمل عمومى – روانى – زنانه الزبدانی ۵۶۱۵۱۳۳
عدنان حمدان عمل – زایش – چشم – عظمیه – داخلیه – گوش دوما ۷۸۱۰۵۲۵
الشروق گوش ودماغ وگلو – عمل عمومى – زنانه وزایش یبرود ۶۲۱۱۹۳۶
الفاروق عمل عمومى – زنانه وزایش داریا ۶۲۱۶۱۵۵
فخر الدین عمل عمومى – زنانه وزایش النبک ۶۸۱۱۹۷۰
السلام الجراحی عمل عمومى – زنانه وزایش – عظمیه خان الشیخ ۶۸۱۱۹۷۰
الکمال عمل عمومى – زنانه وزایش جدیده عرطوز ۶۵۱۴۸۱۱
یونس الجراحی عمل عمومى – عظمیه – زنانه الحجر الأسود ۶۴۷۱۸۰۰
الإمام الصدر عمل – زایش – چشم – گوش – سنیه – عنایه مشدده – داخلیه السیده زینب ۵۹۱۹۱۹۱
الزهراء عمل عمومى – چشم – زنانه التل ۵۶۲۳۳۲۱
المعونه عمل عمومى – زنانه وزایش جرمانا ۶۲۱۱۹۶۳
الرضوان عمل عمومى – زنانه وزایش داریا ۵۳۲۷۳۵۱
البشر عصبیه – نفسیه – عنایه حرستا ۵۶۲۵۶۶۱
جرمانا عمل عمومى – عظمیه – تنظیریه – زنانه – داخلیه جرمانا ۶۳۵۲۱۶۵
حکمت محجوب عمل عمومى – قثطره قلبیه – کلیه صناعیه حوش بلاس  ۵۲۳۹۶۶۰
الرجاء الجراحی عمل – تنظیریه – بولیه – عظمیه – زنانه عربین ۵۲۳۵۴۶۰
الفاتح عمل – تنظیریه – عظمیه – زنانه – داخلیه- گوش کفربطنا ۵۲۳۵۴۶۰
الراضی التخصصی عمل عمومى عظمیه زنانه زایش وجراحتها دماغگوش گلو -أمراض داخلیه جرمانا ۵۶۲۵۰۰۰
غاده أبو شاله عمل عمومى وتنظیریه وعظمیه وتجمیلیه وحروق- زنانه وزایش-گوش وجراحتها-أطفال الزبدانی ۶۴۲۰۶۶۵
المنار عمل عمومى تنظیریه – عظمیه – زنانه وزایش-گوش  وجراحتها ببیلا ۷۱۲۲۱۸۱
دار الحکمه چشم – زنانه وزایش الزبدانی ۸۱۲۲۱۸۱
الیمان عمل عمومى – عظمیه – زایش – گوش دوما ۵۷۳۶۱۱۱
البدر عمومى قدسیا ۳۲۳۱۵۰۶
الرضا عمومى معضمیه الشام ۶۲۴۰۰۵۰
البراءه الجراحی زایش – عمل عمومى
نجیب عمومى حزه ۵۲۱۲۶۵۰
السلام التخصصی عمل عمومى-قثطره قلبیه- کلیه صناعیه حوش بلاس ۶۲۲۹۸۸۲۱
المرکز الطبی الاستثماری عمل عمومى – زنانه وزایش – داخلیه – سنیه الزبدانی  ۷۱۱۲۳۰۰
الهدى عمل عمومى وتنظیریه – أمراض جلدیه – چشم – گوش سبینه  ۸۲۱۵۴۵۰
الصفا عمل عمومى- داخلیه ملیحه ۵۴۸۰۷۶۰
حلب هشام السباعی تخصصی (عمل عمومى ) خیابان الرازی ۲۲۱۳۵۲۸
الحکمه حلب عمل ( عمومى – بولیه – عظمیه – أمراض دماغ گوش گلو وجراحتها)  جمعیه المعلمین ۲۶۶۱۹۲۴
محوک الجراحی تخصصی ( عمل عمومى ) العزیزیه ۲۲۱۸۰۷۷
سلوم تخصصی (زایش وأمراض النساء) السیمانیه جانب نقابه أطباء حلب ۴۶۴۴۸۲۰
السبیل تخصصی -جارحه عمومى حلب – خیابان منتزه السبیل ۲۶۶۵۱۱۵
مظلومیان تخصصی -أمراض داخلیه حلب – رعایه الشباب ۴۴۶۱۷۴۳
منیر جی تخصصی -عمل عمومى حلب – المنشیه ۲۲۲۹۶۸۸
الأمل عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – أمراض الأطفال حلب – حی السبیل ۲۶۷۵۹۹۱
اسطوریان عمل عمومى – أمراض داخلیه – أمراض گوش دماغ گلو حلب – الشیخ طه تقاطع جسر الصیرفی ۴۴۴۲۳۷۰
الباب الجدید عمل عمومى وأمراض داخلیه الباب ۸۳۰۶۵۵
کلبنکیان زایش وأمراض النساء وجراحتها – الأطفال – داخلیه العمومى حلب – المیدان ۴۶۴۵۰۱۷
نافع أسود زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – ثکنه طارق بن زیاد ۲۲۶۸۷۶۶
سامح جبل زایش وأمراض النساء وجراحتها المحافظه ۲۶۶۴۸۰۰
الشایب زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – المحافظه ۲۲۶۷۸۴۷
جیه جان أمراض العیون وجراحتها حلب – خیابان فیصل ۲۲۱۱۲۳۰
المارتینی چشم – عمومى -أطفال – عظمیه – تصنیعیه وتجمیلیه – صدریه – گوش دماغ گلو – تنظیریه حلب – خیابان المارتینی ۲۲۶۳۴۵۶
شیحان العمالی أمراض داخلیه – عمل (بولیه – زنانه – عمومى – عظمیه – حروق – أوعیه – عصبیه – گوش دماغ گلو) حلب – اللیرمون ۲۶۶۱۶۰۰
الأشتر زایش وأمراض النساء وجراحتها المحافظه ۲۶۷۶۳۸۰
جیهان الجراحی عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها عفرین ۷۸۷۰۶۰۴
السلام (الباب) عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها الباب ۸۳۰۷۷۷
الهلال الجراحی (قنبر) عمومى – عظمیه – زایش وأمراض النساء عفرین ۷۸۷۰۳۷۷
الأمیر زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – المحافظه ۲۶۶۵۵۵۱
کریم التخصصی أمراض الأطفال وجراحتها الباب ۷۸۳۱۰۵۲
سامی العاصی عمل عمومى – أمراض داخلیه – امراض گوش دماغ گلو وجراحتها حلب – جمعیه الجامعه ۲۶۶۶۰۳۲
مصطفى زیتونی عمل عمومى وبولیه حلب – حلب الجدیده ۵۷۲۰۸۷۱
یاسین الجبان زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – باب النیرب ۶۳۹۹۹۹
دیر سم عمل عمومى وعظمیه وزایش وأمراض النساء وجراحتها عفرین ۷۸۷۳۲۲۰
السکری عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – السکری ۳۱۱۳۳۰۰
مازن دقاق عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – الشعار ۴۷۸۵۰۰۶
عفرین الجراحی عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها عفرین ۷۸۷۰۵۵۲
الرساله عمل عمومى -أمراض چشم – زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – حی السبیل – جانب مشفى الرازی ۲۶۷۳۷۰۱
الوفاء عمل عمومى – عظمیه حلب – الأنصاری ۵۵۵۰۶۰۴
الحیاه عمل (عمومى – عظمیه – بولیه – داخلیه) حلب – الأنصاری المشهد ۵۷۴۰۶۰۳
فرح زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – بستان الباشا ۴۶۴۵۰۸۰
الاستشاری الحدیث عمل (عمومى – عصبیه – بولیه – قلب وأوعیه) حلب – خیابان القصور ۲۲۶۵۲۵۶
النحاس أمراض الأطفال وجراحتها وزایش وأمراض النساء وجراحتها حلب الکره الأرضیه ۲۲۴۹۰۷۰
المحبه عمل عمومى – گوش دماغ گلو زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب الشیخ مقصود ۴۴۶۹۸۴۱
حنان الجراحی عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – داخلیه – عظمیه – أطفال حلب تجمیل مقابر المسیحیه ۲۳۲۳۳۳۲
الطونیان عمل عمومى – امراض داخلیه وجراحتها – الزایش وأمراض النساء وجراحتها حلب المنطقه العقاریه الثانیه فی جبل الزهراء ۲۲۸۱۳۲۰
العطار عمل عمومى – أطفال حلب خیابان فیصل ۲۲۲۴۴۲۰
مهملات الجراحی عمل ( عمومى -عظمیه ) کلیه صناعیه حلب الجمیلیه ۲۲۲۹۹۳۵
النائف زایش وأمراض النساء وجراحتها وأطفال حلب الأنصاری ۵۷۴۷۰۷۱
المرکز الطبی العربی عمل ( عمومى – تجمیلیه وتصنیعیه – بولیه – عظمیه – قلبیه) الأمراض الداخلیه – العنایه المشدده والأمراض القلبیه – قثطره قلبیه – کلیه صناعیه حلب خیابان النیل ۲۶۸۳۲۰۰
المستقبل زایش وأمراض النساء وجراحتها – الأطفال الخدج – عمل (تجمیلیه – چشم – أطفال) حلب الحمدانیه ۵۷۳۰۳۶۰
العزیزیه (القسیس) زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب أمام الحدیقه العامه ۲۱۲۲۳۵۱
نجم الدین سراج عمل عمومى – عمل تجمیلیه – زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب – حی السبیل ۳۶۶۲۵۵۷
الأجاتی زایش وأمراض النساء وجراحتها وأطفال حلب خیابان النیل ۲۶۳۲۷۰۱
عین العرب الجراحی عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – الأمراض الداخلیه – أمراض الأطفال عین العرب ۷۹۶۰۰۵۲
الجابریه زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل عمومى – أمراض داخلیه – أمراض الأطفال حلب الجابریه ۴۴۱۸۹۶۵
تلعرن الجراحی عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها تلعرن ۶۸۳۱۹۰۰
الحکمه للرعایه الطبیه زایش وأمراض النساء وجراحتها الباب ۷۸۳۲۲۲۲
الریاض زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب مدینه الزهراء السکنیه ۲۶۶۶۵۰۵
القدیس لویس عمل عمومى – أمراض داخلیه – عمل عظمیه – عمل چشم – أمراض گوش دماغ گلو وجراحتها حلب الاسماعیلیه ۲۲۲۹۶۸۵
هلال عمل عمومى – داخلیه – زنانه – کلیه صناعیه حلب جب القبه ۳۶۳۷۲۲۰
القلعه جی عمل عمومى – زایش وزنانه حلب خیابان تشرین ۲۶۶۶۰۰۵
الضبیط عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب السبیل ۲۶۷۱۷۷۰
دار التولید ( الجمعیه الخیریه) زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب السبیل ۲۶۷۷۰۰۱
خیر الله عمل عمومى – گوش دماغ گلو وجراحتها حلب أمام نادی الضباط خیابان هدى شعراوی ۲۱۱۷۰۴۹
الأطفال التخصصی عمل عمومى – أمراض الأطفال وحدیثی الولاده وجراحتها – أمراض دماغ گوش گلو وجراحتها حلب الکره الأرضیه ۷۴۳۷۸۰
الأمل زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل عمومى – داخلیه منبج ۷۹۱۰۶۴۰
الحکیم عمل عظمیه – أمراض داخلیه – جارحه عمومى حلب قهوه الشعار ۴۷۸۰۰۱۶
مرکز حلب للرعایه الطبیه عمل عمومى وبولیه وعظمیه وعصبیه وگوش دماغ گلو حلب خلف شیحان ۲۶۶۶۵۰۸
عمر بن عبد العزیز عمل ( عمومى – عظمیه – عصبیه – صدریه – أوعیه داخلیه – زنانه – أطفال – گوش – چشم – کلیه صناعیه المستقبل حلب حی المقامات ۳۳۱۸۸۰۱
الرجاء زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل ( عمومى – عظمیه – بولیه – عصبیه – تجمیلیه -أطفال )داخلیه – عنایه مشدده – گوش دماغ گلو – چشم – صدریه حلب حلب الجدیده ۲۱۲۶۳۹۶
فهمی حسن عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها دیر حافر ۶۶۱۰۲۴۵
فاعور عمل عمومى – عمل بولیه – زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب التلفون الهوائی ۴۶۰۱۶۰۰
الإحسان عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب حی الصاخور ۹۳۳۴۸۲۳۳
حمدی الزعیم عمل ( بولیه – قثطره وقلبیه – عظمیه – عمومى -تنظیریه غسیل کلیه) حلب حلب الجدیده ۲۶۳۱۶۳۰
الکلمه أطفال – قلبیه – دم – چشم – تجمیلیه – أوعیه – زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل (عمومى – عصبیه- بولیه – گوش دماغ گلو – عظمیه)أمراض داخلیه حلب حی السبیل ۲۲۲۹۶۸۰
اعزاز الأهلی زایش وأمراض النساء – عمل عمومى – أمراض داخلیه اعزاز ۷۸۵۷۵۰۱
حلب الأهلی عمل (عمومى – عظمیه -دماغ گوش گلو)أمراض داخلیه حلب مفرق حلب الجدیده ۲۶۸۲۸۰۲
عیسى عمل(عمومى – عظمیه -بولیه -أمراض چشم وجراحتها) حلب المیریدیان ۲۲۶۸۱۳۰
الرحمه عمل عمومى- زایش وأمراض النساء  وجراحتها دوار الأشرفیه ۲۳۱۰۸۰۰
عابدین عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها الاشرفیه ۲۳۱۱۲۶۳
الإسعاف الجراحی عمل(عمومى -عظمیه )أطفال حلب قهوه الشعار ۴۷۸۴۱۰۲
الفرقان عمل عمومى – أمراض داخلیه – زایش وأمراض نساء وجراحتها – أطفال وجراحتها -عمل عظمیه حلب -تجمیل معهد حلب العلمی ۲۶۶۰۴۲۰
السلام عمل بولیه – أوعیه -چشم-داخلیه-عمل عمومى -عصبیه-عظمیه -القلب المفتوح- دماغ گوش گلو -عنایه مشدده -أمراض الکلیه حلب – أمام دوار الأشرفیه ۲۲۷۸۵۰۰
الشهباء التخصصی عمل (عمومى – عظمیه -بولیه -تجمیلیه -زنانه -أطفال -قلبیه وعائیه) حلب حلب الجدیده ۵۲۲۴۳۰۰
المدینه عمل (عمومى -عظمیه -زایش وأمراض النساء وجراحتها) منبج ۷۹۱۰۷۰۹
الحکمه منبج زایش وأمراض النساء وجراحتها -عمل عمومى – أمراض الأطفال وجراحتها -أمراض داخلیه منبج ۷۹۱۰۸۰۹
النور زایش وأمراض النساء وجراحتها-أمراض الأطفال وجراحتها والعنایه بالخدج حلب الزبدیه ۵۷۵۸۳۸۰
السیده الزهراء عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها حلب باب النیرب ۴۷۸۲۸۸۶
البیان زایش وأمراض النساء وجراحتها -عمل (عمومى-عظمیه )أمراض الأطفال حلب قهوه الشعار ۴۷۸۴۹۵۵
زرزور أمراض الأطفال -عمل عمومى-عمل عظمیه -داخلیه حلب الأنصاری الشرقی ۵۵۱۷۰۰۶۰
الفارابی عمل (عمومى وتنظیریه-عظمیه -أمراض عصبیه)نساء وزایش -گوش دماغ گلو -أمراض داخلیه وقلبیه -أمراض أطفال حریتان ۹۴۶۴
بدر خان عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل عصبیه حلب الاسماعیلیه ۲۲۱۸۶۲۵
المرکزی عمل (عمومى -عظمیه -عصبیه-تجمیلیه وحروق) أمراض قلبیه وداخلیه حلب الکره الأرضیه ۵۵۵۳۵۰۱
تل رفعت عمل عمومى -زایش وأمراض نساء وجراحتها -عمل عظمیه -داخلیه تل رفعت *
الأندلس عمل (عمومى -بولیه -زایش وأمراض النساء -عظمیه)أمراض داخلیه وکلیه صناعیه حلب حی الأندلس ۲۶۶۰۳۳۱
ابن سینا عمل عمومى -داخلیه منبج ۷۹۱۰۳۴۸
الهلال الأحمر أمراض الأطفال وجراحتها حلب کنیسه مارجرجس ۴۶۴۴۲۵۹
دار الشفاء عمل عمومى زایش وأمراض النساء وجراحتها – داخلیه وأطفال  – عمل بولیه الشعار ۴۷۶۷۱۲۷
برکل عمل عمومى زایش وأمراض النساء وجراحتها – داخلیه   – عمل عظمیه منبج ۹۴۴۳۳۲۵۷۷
الفتح عمل عمومى زایش وأمراض النساء وجراحتها – مراض أطفال  و جراحتها الباب ۷۸۳۲۳۰۷
میسلون زایش وأمراض نساء وجراحتها – عمل تنظیریه أمراض أطفال وجراحتها – عمل عمومى میسلون ۹۵۳۳۳۵۲
الأشرفیه عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – داخلیه وقلبیه – أطفال الأشرفیه ۲۳۳۶۱۰۲
أبها المدینه